15/12/2020

Nyt partnerskab med WWF skal skabe mere liv og natur i Københavns Havn

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn indgår et flerårigt partnerskab, der skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen.

Det fælles naturpositive samarbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, og skal løfte barren for naturen under vandets overflade i københavnernes havn. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro, der har som mål, at de mange gode erfaringer, som partnerskabet vil generere, også skal flyde videre til andre store havnebyer i både ind- og udland:

Et godt havnemiljø handler også om livet under vandoverfladen og mængden af sunde levesteder for fisk og anden marin biodiversitet. Københavns Havn er blevet verdensberømt, fordi vandet er så rent, at man kan bade i det, og nu glæder vi os til gennem dette partnerskab at vise, at havnen også er noget særligt, når det gælder livet under overfladen. Det skal partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden være med til at forløse, og vi håber, at erfaringerne fra samarbejdet fremover kan indføres i andre havnebyer rundt om i verden og bidrage til arbejdet med Verdensmål 14,” siger Anne Skovbro.

Konkrete projekter skal skabe liv og inspirere

Det nye samarbejde består af en række konkrete projekter, og de første er allerede i gang med at blive sat i søen. Visionen er at inspirere til, at havne – ligesom Københavns Havn – med fordel kan have et stort fokus på at integrere verdensmålet ”Livet i Havet” i deres udvikling af havnen.

”Mennesket har været hård ved naturen i lang tid. Nu er tiden inde til at give tilbage igen, før det er for sent. Med dette samarbejde vil vi vise, at byudvikling og naturbevarelse kan gå hånd i hånd, hvis vi har naturen med i tankerne helt fra begyndelsen af byggeprocesserne. Sammen med By & Havn vil WWF hjælpe til, at fremtidige anlæg i og omkring havnen er så naturvenlige som muligt,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, der håber, at partnerskabet med By & Havn kan inspirere andre byer til at integrere et naturpositivt fokus i byudviklingen.

Det første projekt i rækken er udsætningen af såkaldte ’biohuts’, der er en art hoteller og børnehaver for fisk, som hjælper fiskeynglen med at gemme sig for rovdyr og dermed øge fiskebestanden og skabe et bedre havnemiljø. Erfaringer viser, at de giver en hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, som fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant.

Havet skal ind i havnen

Målet er at gøre Københavns Havn til et endnu mere levende naturområde, som man for eksempel ser i Øresund, blandt andet fordi trawlfiskeri har været forbudt i sundet siden 1932. Økosystemet i særligt den nordlige del af sundet er kendetegnet ved stor variation i dybde og mange forskellige naturtyper. Udbredte ålegræsenge, frodige stenrev og muslingebanker er vigtige spisekamre for mange fugle, og de intakte levesteder er essentielle for de forskellige livsstadier i fiskearternes livscyklus.

“FN’s eksperter har længe råbt vagt i gevær om, at klimaforandringerne og tabet af biodiversitet kan føre til fødevaremangel og en dramatisk nedgang i verdensøkonomien. Det er simpelthen tvingende nødvendigt, at alle brancher ikke bare stopper naturødelæggelserne, men begynder at give tilbage til naturen igen. Derfor er det fremsynet af Københavns Havn at tænke investeringer i naturen ind som en del af kernen i byudviklingen. Det vil både give renere vand, flere fisk og bedre naturoplevelser til københavnerne og byens mange turister. Tænk, hvis Øresund for eksempel blev Danmarks første 100 procent marine nationalpark. Det ville være et episk vendepunkt for dansk havnatur og vores hovedstad,” siger Bo Øksnebjerg.

Som en del af det nye partnerskab med Københavns Havn udarbejdes der en baselinerapport baseret på data og faglige vurderinger af blandt andet havnaturen og dyrelivet i havnen. Rapporten gør det muligt for By & Havn og WWF Verdensnaturfonden at identificere og skræddersy kommende projekter, ligesom rapporten vil medvirke til over de næste fem år at kunne analysere effekten af dem.

Pressekontakter

WWF Verdensnaturfonden

Sebastian Wulf
Presserådgiver
+45 51 32 95 03 / sebastian.wulf@wwf.dk

Kasper Kankelborg
Pressechef
+45 26 13 57 71 / kasper.kankelborg@wwf.dk

By & Havn

Kristian Wederkinck Olesen
Kommunikationschef
+45 30 53 50 04 / KWO@byoghavn.dk

Om WWF Verdensnaturfonden

WWF er en uafhængig organisation, der arbejder for en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er verdens største naturbevarende organisation. WWF arbejder for at redde naturen og de vilde dyr – og skabe en bæredygtig fremtid for alle Jordens mennesker.

WWF arbejder altid på et videnskabeligt grundlag og kræver, at der er dokumentation og gennemsigtighed i de projekter, vi går sammen med vores virksomhedspartnere om. For at få et stort og varigt gennemslag af vores projekter arbejder vi langsigtet og strategisk med vores virksomhedspartnere. Det, vi gør sammen, skal have væsentlig og blivende værdi.

Læs mere om WWF her.

Om By & Havn
By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer langsigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer i bl.a. Ørestad og Nordhavn. By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 procent) og staten (5 procent).

By & Havn udvikler nye bykvarterer i København og driver Københavns Havn. Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. Den rekreative havn udvikles som hovedstadens blå samlingspunkt, der binder Københavns havnenære bydele sammen. Med en god balance af byliv, rekreative og kommercielle aktiviteter er det målet at skabe en levende og bæredygtig havn i tæt samarbejde med relevante partnere.

Læs mere på www.byoghavn.dk.