26/06/2024

WWF mener: Trepartsaftalen er et stort kompromis

Resultatet af trepartsforhandlingerne viser omridset af et grønnere Danmark både på land og i havet. Mens aftalen er et stort skridt i den rigtige retning for naturen, er WWF Verdensnaturfonden mere bekymrede for aftalen leverer den helt nødvendige transformation af landbruget.

Trepartsforhandlingerne er nået vejs ende, og vi kan se konturerne af et grønnere Danmark både på land og i havet. Aftalen er et skridt i den rigtige retning for naturen. Vi kan dog ikke løse naturkrisen uden at løse klimakrisen, og i WWF Verdensnaturfonden er vi bekymrede for, at aftalen ikke i tilstrækkelig grad adresserer klimaudfordringerne ved vores landbrugsproduktion.

En ny arealfond på 40 milliarder kroner vil ændre det danske landskab. Det er positivt og entydigt det, som naturen i Danmark har brug for. WWF har længe peget på, at en markant omlægning af de danske arealer er den eneste farbare vej til at sikre mere, bedre og større natur i Danmark.

Skovrejsning er et væsentligt element i aftalen, herunder mere end 100.000 hektar nyetableret urørt skov. Det er helt afgørende, at denne indsats også følges op af reelle biodiversitetsinitiativer i vores eksisterende skov, fordi der her er allerstørst grundlag for en meget tiltrængt forbedring af biodiversiteten på den korte bane.

Mindre landbrug i særligt kystnære områder vil også betyde et tiltrængt løft af vandkvaliteten i fjorde og kystvande, som vi hilser velkommen. Vi må dog samtidig påpege, at Danmark stadig er langt fra at opnå vores miljømål i vores havområder, og vi opfordrer fortsat til et intensiveret fokus på at få livet tilbage i hele det danske hav.

Et stort kompromis

Tak til vores grønne venner i Danmarks Naturfredningsforening for at tale naturens og biodiversitetens sag i forhandlingerne. Vi ser frem til at bidrage i det arbejde, der følger med at gøre Danmark grønnere i de kommende år og årtier. Det er tid til at handle og derfor også helt afgørende, at vi får vedtaget en mekanisme, der sikrer løbende resultater og opfølgning på aftalen. Ikke mindst i forbindelse med de næste finanslovsforhandlinger, hvor der skal handling bag ordene.

Aftalen bringer også Danmark tættere på de bindende mål for naturen, som vi har forpligtet os til i EU og FN, men sætter kun mål for beskyttet, ikke strengt beskyttet natur, selvom det er ét af de allervigtigste redskaber til at opnå bedre biodiversitet.

Derfor mener WWF, at der fortsat bør arbejdes for en biodiversitetslov, der skal sikre mindst 20 procent beskyttet natur og 10 procent strengt beskyttet natur både på land og i havet inden 2030. For at sikre, at vi kan få omlagt de ønskede arealer, bør en biodiversitetslov kombineres med et øget politisk fokus på at fjerne administrative forhindringer og indføre økonomiske incitamenter til fordel for naturen.

Selvom aftalen er et skridt i den rigtige retning på naturens vegne, er der dog ingen tvivl om, at gårsdagens aftale også er et stort kompromis. Vi kan være i tvivl om, hvorvidt den vedtagne klimaafgift kan levere den nødvendige transformation af landbruget. Det er vigtigt, at vi får en grøn omstilling af landbruget, hvor animalsk produktion i højere grad omstilles til plantebaseret produktion, så landbrugets fodaftryk både herhjemme og internationalt reduceres.