22/05/2024

Ny rapport: Verdens vandrende fisk er i drastisk tilbagegang

Dæmninger, tab af levesteder og klimaforandringer er nogle af årsagerne til, at verdens bestande af fisk, der lever i ferskvand, er gået tilbage med 80 procent siden 1970.

På fem årtier er bestanden af fisk, der lever i floder, søer og andre ferskvandsområder gennemsnitligt gået tilbage med 81 procent på verdensplan. I Mellemamerika er tallet helt oppe på 91 procent, mens det er 75 procent i Europa.

Det viser en ny WWF-rapport, ’Living Planet Index’, der blandt andet omfatter arter som ål, laks og ørred. Rapporten undersøger sammenlagt 284 arter migrerende fisk i ferskvand fordelt på mere end 1.800 bestande siden 1970.

”Det er meget bekymrende, at vores fisk i ferskvand er så pressede, og det er ene og alene os mennesker, der bærer ansvaret. Tilbagegangen går hurtigere og hurtigere, og vi ser det mest markante fald i bestandene inden for det seneste årti,” siger Jacob Fjalland, miljøfaglig direktør i WWF Verdensnaturfonden.

Migrerende fisk, der lever i ferskvand, er dybt afhængige af at kunne bevæge sig frit også over store afstande for at finde føde og yngle. Men menneskelige påvirkninger på vandløb og søer særligt i form af dæmninger, overfiskeri, klimaforandringer og forurening betyder, at verdens ferskvandsfisk i dag er i frit fald.

Hver tredje art er i fremgang

Selvom rapporten tegner et bekymrende billede af tilstanden for verdens bestande af migrerende ferskvandsfisk, er der også lysglimt at spore. Faktisk er en tredjedel af arterne i rapporten i fremgang.

Det skyldes, at et omfattende arbejde for at genoprette vandløbenes naturlige forløb og fiskenes levesteder mange steder er i gang. Alene i Europa blev der sidste år fjernet knap 500 dæmninger, hvilket er rekordmange.

“Rapporten viser, at vi kan lykkes med at vende udviklingen for vores ferskvandsfisk. I Europa er vi allerede rigtig godt i gang, og det arbejde skal vi bygge videre på ikke bare her på kontinentet, men også ude i verden, hvor millioner af mennesker er afhængige af ferskvandsfisk for at få mad og tjene til dagen og vejen,” siger Jacob Fjalland.

I Danmark har vi på ganske få årtier set en så drastisk tilbagegang i bestanden af gedder, der lever i brakvandsområder på Sydsjælland og sydhavsøerne, at fisken er tæt på at uddø. WWF Verdensnaturfonden arbejder derfor for at beskytte og genoprette fisken og har senest sat 1.000 gedder ud i et genskabt vådområde ved Præstø.

I årevis har WWF Verdensnaturfonden ligeledes kæmpet for at få indført et totalforbud mod ålefiskeri. Antallet af unge ål langs de europæiske kyster er nemlig faldet med hele 98 procent siden 1980.