19/10/2020

Naturens frie fald fortsætter

EU og Danmark kan ikke opfylde EU’s egne biodiversitetsmål i 2020. Det tydeliggøres i en ny rapport fra det Europæisk Miljøagentur (EEA).

Naturen fortsætter sit frie fald i Danmark og EU, viser ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Rapporten, The State of Nature in the EU, 2013-2018, viser, at de fælles mål for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet i fællesskabets 2020 Biodiversity Strategy, heller ikke er nået i EU.

Status i Danmark og EU

“Desværre ser vi, at Danmark markerer sig særligt ved at være et af de dårligste lande i EU til at beskytte naturen uanset forpligtelserne i Habitatdirektivet,” siger seniorbiolog Thor Hjarsen i WWF Verdensnaturfonden, som fortsætter:

“Generelt i EU, og særdeles i Danmark, har vi fejlet i at beskytte truede og sårbare arter og naturtyper – både på land og til havs. Og endda også på de arealer, der forvaltes af staten, fx i vores statsskove. Desuden viser rapporten blodrøde områder på hele det danske havterritorium, der angiver den stærkt ugunstige naturtilstand.”

“Herhjemme hører vi standardbemærkningen fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at vi som land opfylder EU’s biodiversitetsmål gennem EU. Men den nye rapport dokumenterer sort på hvidt, at det gør vi slet, slet ikke. Danmark ligger langt under EU-gennemsnittet, hvor især vores beskyttelse af de EU-beskyttede naturområder helt fejler. Naturligvis må vi – også i Danmark – tage det alvorligt og skride til handling. WWF Verdensnaturfonden har længe efterspurgt et politisk ansvar med en national biodiversitetsstrategi og handleplan,” siger havbiolog Thomas Kirk Sørensen fra WWF Verdensnaturfonden.

Naturens tilstand i store træk

Miljøagenturets nye rapport identificerer hovedårsagerne til naturens ringe tilstand som især landbrug og skovbrug, byers vækst samt forurening. Nedenstående diagrammer viser statussen på EU og Danmarks beskyttelse af naturtyper og arter.

Det er et alarmerende tab af arter, hvor over 63% har moderat ugunstig eller stærkt ugunstig bevaringsstatus, men kun 6% er i fremgang. Særligt er tilbagegangen stor hos arter af fisk, hvor 38% er i stærkt ugunstig bevaringsstatus og 50% af fisk og padder er i tilbagegang.

Den nye rapport dokumenterer en fortsat tilbagegang siden den forrige EEA-rapport, der blev udgivet for 5 år siden. For naturtyperne – altså arternes levesteder – er 81% moderat ugunstig eller stærkt ugunstig bevaringsstatus, uanset om de er beskyttede af EU. I Danmark er de tilsvarende tal for arter og levesteder henholdsvis 57% og 95%.

EEA rapporten kan findes her: State of Nature

Rapporten er baseret på de enkelte EU-landes såkaldte artikel 17-indberetninger fra 2019. Den danske indberetning kan findes her.