18/01/2023

Hvad sker der, hvis havodderen forsvinder?

En havodder er ganske vist lille, men alligevel spiller den en nøglerolle for et sundt havmiljø der, hvor den lever. Jagt på odderen for at få fingre i dens pels betød, at arten for få årtier siden var tæt på helt at forsvinde. I dag er havodderen fortsat truet, men dog i fremgang.

Mange dyr og planter udfylder deres helt egen rolle i et økosystem. Nogle arter er gode til at tilpasse sig ændrede levevilkår. Det gælder for eksempel en hel del fugle og krybdyr. Men for andre arter gælder det, at går de voldsomt tilbage eller sågar forsvinder, kan det påvirke en lang række andre dyr og planter, som lever i samme økosystem. Sådanne arter kaldes nøglearter. Havodderen er én af de arter, som har en helt særlig betydning for det økosystem, den lever i. Så hvad sker der egentlig, hvis havodderen forsvinder?

Alt for mange søpindsvin

Én af havodderens livretter er søpindsvin. Hvis havodderen forsvinder, kommer der alt for mange søpindsvin i havet.

Tangskovene forsvinder

Havodderen og dens livret, søpindsvinet, lever i enorme tangskove, der vokser på bunden af havet og kan blive flere meter høje. Men søpindsvinet æder tangen, og flere steder er søpindsvinet – på grund af havodderens tilbagegang – kommet i så stort overtal, at tangskovene helt er forsvundet.

Fisk og hajer mangler levesteder

Også fiskene, heriblandt hajen, finder føde og skjulesteder i tangskovene. Uden tangskovene mister fiskene og hajerne derfor deres levesteder, hvorfor de forsvinder.

Spækhuggeren mangler føde

En spækhugger elsker at æde sæler og havoddere. I områder, hvor havodderen er forsvundet eller gået massivt tilbage, kan spækhuggeren, som er økosystemets toprovdyr, derfor komme til at mangle mad, hvilket tvinger det til at vandre væk fra området.

 


Tabet af biodiversitet i tal:

  • WWF’s Living Planet-rapport har undersøgt 32.000 bestande af mere end 5.000 arter.
  • Globalt er én million planter og dyr truet af udryddelse.
  • Op mod 2,5 procent af verdens fugle, pattedyr, padder, krybdyr og fisk er allerede uddøde.
  • Bestanden af dyr, der lever i og omkring ferskvand, har oplevet en tilbagegang på 83 procent på fem årtier.