27/04/2021

Beskyttet natur er natur på naturens egne præmisser

Biodiversiteten har i årtier været i frit fald i Danmark, og en af de primære årsager er mangel på plads til urørt, vild natur.

I dag er estimeret sølle 1-2% af Danmarks landareal helt dedikeret til natur, og selvom regeringens 15 planlagte naturnationalparker og udlægning af i alt 75.000 hektar urørt skov[1] vil give dansk natur et tiltrængt løft, er der fortsat langt op til EU’s målsætning om, at 10% af EU’s samlede landareal i 2030 skal være såkaldt strengt beskyttet natur – og ikke mindst FN’s forventede nye globale målsætning om 30% af klodens overflade skal afsættes til natur.

Støt den danske natur og bliv Naturvogter her.

Med så lidt beskyttet dansk natur er det vigtigt, at også de nye naturnationalparker og urørt skov giver naturen de bedste vilkår for at udvikle sig på egne præmisser – og glædeligvis er der en nationalpolitisk vilje og forståelse for dette. Derfor bør det være målet, at de ’strengt beskyttede’ områder udpeges og prioriteres af eksperter i biodiversitet, ligesom områderne bør forvaltes i henhold til reglerne i naturbeskyttelsesorganisationen IUCN’s såkaldte kategori II for beskyttede områder. De nye naturnationalparker, urørt skov og enkelte andre nuværende danske naturbeskyttelseskategorier, som ”videnskabelige reservater” og ”vildtreservater”, kan derfor potentielt bidrage til Denmarks opfyldelsen af EU’s Biodiversitetsstrategi 2030 – for så vidt angår strengt beskyttede naturområder.

Økosystemernes udvikling skal være naturlig og i balance

I udkastet for vejledning til de strengt beskyttede naturområder lægger EU-kommissionen op til, at jagt og fiskeri begrænses, og at alle former for udnyttelse af områderne, der er ’extractive’ – dvs. tager så store mængder af ressourcer som dyr, træ, råstoffer etc. ud af området, at det påvirker økosystemets naturlige udvikling – skal forbydes. Denne tilgang støtter WWF i hele verden. Og derfor støtter WWF også den danske regerings forslag til et generelt forbud mod jagt i de kommende naturnationalparker. Naturnationalparkerne vil primært blive udlagt på statens, kommuners eller private naturfondes arealer, hvor jagten i forvejen er begrænset.

Med denne tilgang skal menneskelig aktivitet såsom jagt, fiskeri og skovhugst holdes til et minimum i naturnationalparkerne og kun tillades, hvis forskerne eller biologerne kan godkende aktiviteten. Eventuel jagt skal således udelukkende finde sted efter biologernes anvisninger og for at tjene et biologisk formål i nationalparkerne.

WWF anbefaler, at det – med udgangspunkt i et generelt forbud – vurderes fra naturnationalpark til naturnationalpark, hvordan eventuelt fiskeri og jagt vil påvirke naturen og dyrenes udvikling i området. Fx kunne man sagtens forestille sig, at rekreativt lystfiskeri med stang kan finde sted, men kun på en måde som dokumenteret ikke skaber ubalance i ferskvandsøkosystemerne.

Støt WWF Verdensnaturfondens arbejde

Natura2000 er ikke kategoriseret som strengt beskyttet

Danmark har andre typer af beskyttet natur, bl.a. de såkaldte Natura 2000 områder, §3-natur, fredninger mm. Disse områder er generelt ikke ’strengt beskyttet natur’ og vil ikke kunne opfylde betingelserne for strengt beskyttet natur i henhold til EU. De er derfor ikke omfattet af de nye regler – herunder begrænsningen af jagt og fiskeri og forbuddet mod ’extractive’ aktiviteter. Områderne er dog stadig formelt beskyttet.

Jægerne eller lystfiskerne har således ikke grund til at være bekymret over, at et generelt forbud mod jagt i Natura2000 områder er på vej. Det er en misforståelse, som WWF også har fået bekræftet direkte i Miljøministeriet.

Med regeringens forslag vil det samlede areal af naturnationalparker, vildtreservater, urørt statsskov, andre statslige naturområder og naturfondenes arealer uden jagt formentligt samlet udgøre maksimalt 2-3% af Danmarks landareal. De fleste af disse områder er i dag i forvejen uden jagt eller allerede begrænset.

[1] Inklusiv de nuværende og hidtidige udlæg.