05/11/2022

Kunst på havet skal genoprette tabte rev

WWF Verdensnaturfonden og kunstnerkollektivet SUPERFLEX vil genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt rev i danske farvande.

Helt frem til 1990’erne er stenrev i stor stil blevet fjernet fra de danske farvande for at blive brugt som byggematerialer til eksempelvis moler og havne. Mange dyre- og plantearter lever på og omkring revene, så i takt med at de er forsvundet, er biodiversiteten i de danske farvande faldet markant. For når revene forsvinder, forsvinder også levesteder for mange arter af fisk og andet liv under havets overflade.

Havbunden bliver med andre ord efterladt som en tom og gold ørken, og det forværrer havnaturen, der i forvejen er presset i bund.

Syv ud af otte af Danmarks mest bevaringsværdige naturtyper til havs har det rigtig dårligt. Arter som ålen og torsken er henholdsvis kritisk truet og truet, og mængden af ålegræsenge er kraftigt reduceret.

Rev skaber nye levesteder for truede arter

Det skal en ny vision om at genoprette 55 kvadratkilometer rev være med til at ændre på. Visionen går under navnet ‘Superrev’.

”Desværre har havets natur en tendens til at gå i glemslen, fordi den gemmer sig under overfladen. Men havnaturen er lige så vigtig og har mindst lige så trænge kår som den natur, vi har på landjorden,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg og fortsætter:

”Superrev giver noget af alt det, vi har taget fra naturen, tilbage til vores marine økosystemer.”

Revene placeres nær ved de danske kyster, hvor de skaber grobund for bedre biodiversitet. Rev udgør nemlig hele små landsbyer for livet under havoverfladen, hvor fisk kan yngle, muslinger hæfte sig til dem, og ålegræs kan vokse i læ af dem. Arter som eksempelvis torsk, kritisk truet ål, nøgensnegl og blåstak kan få gavn af revene.

Kunst møder naturgenopretning

WWF Verdensnaturfonden er gået sammen med kunstnerkollektivet SUPERFLEX om at genskabe de mange kvadratkilometer tabt dansk rev. Superrev skal nemlig ikke bare skabe levesteder for fisk og andet liv i havet, men også kunstinstallationer til glæde for os mennesker over vandet.

På den måde bygger man bro mellem livet over og under havets overflade, forklarer én af SUPERFLEX’ medstiftere.

”Når vi placerer kunst på revene, er det for at invitere folk ind i den verden af liv, der findes i havet. De fleste af os oplever aldrig livet under overfladen. Hvis vi skal forstå, hvad der sker i havet, er vi derfor nødt til at bringe havet til os mennesker – og det kan kunsten gøre,” siger Rasmus Rosengren Nielsen.

Kunsten, der indgår i de kystnære rev, skal med andre ord skabe opmærksomhed om tilstanden i de danske farvande og bringe os mennesker tættere på havets natur – både fysisk og mentalt.

”Superrev er en helt ny måde at tænke naturgenopretning på. Kunsten skal skabe bevidsthed om naturen i havet, mens vi samtidig laver konkrete indsatser for at beskytte og genoprette havnaturen. Vi vil minde danskerne om alt det liv, der findes i havet: Det, vi har mistet, og det, vi stadig har, men som vi skal passe meget bedre på,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Læs mere om vores arbejde for havet her.

Et bæredygtigt og inkluderende partnerskab

Visionen med partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX om at genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt dansk rev skal ske i samarbejde med kommuner, virksomheder, fonde og lokalsamfund, der vil give havnaturen i netop deres område en håndsrækning.

Kombinationen af naturgenopretning, kunst og arkitektur skal derfor inkludere både havbiologer, politiske beslutningstagere og lokalbefolkning for at skabe langsigtede og bæredygtige indsatser omkring superrevene på alle parametre. Udformningen af superrevene vil derfor også variere efter det område, hvor de placeres.

Partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX om visionen Superrev blev offentliggjort lørdag 5. november til uddelingen af Kronprinsparrets Kulturpris, som kunstnerkollektivet blev tildelt sidste år. Her begrundende kronprinsen blandt andet prisen med, at SUPERFLEX gennem kunsten sætter vigtige emner som bæredygtighed, andre arters liv og klimaudfordringer til debat både her i landet og internationalt.

Kronprinsessen er desuden præsident for WWF Verdensnaturfonden.

Om partnerskabet

  • WWF Verdensnaturfonden og SUPERFLEX kombinerer naturgenopretning, kunst og arkitektur i et nyt og innovativt partnerskab kaldet Superrev, der binder livet i havet og på landjorden sammen.
  • Partnerskabet bygger på en vision om at genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt rev i de danske farvande i samarbejde med de lokalsamfund, hvor revene placeres.
  • Partnerskabet og den konkrete placering samt finansiering af Superrev skal udvikles ved inddragelse af lokale interessenter, virksomheder, fonde m.fl.
  • Rev er afgørende for biodiversiteten og sundheden i havet. De kan øge mængden af fisk, tang og ålegræs. Tangskove og ålegræs er levested for mange arter og kan medvirke til et øget optag af næringsstoffer og ilt, hvilket forbedrer vandkvaliteten. Samtidig kan ålegræs fjerne CO2 fra atmosfæren mere effektivt end skove på land. Rev er med andre ord afgørende allierede i kampen for at skabe sunde have.
  • Livet i havet har brug for variation og kompleksitet. Derfor vil superrevene søge at blande forskellige strukturer og materialer, så de bedst muligt passer til netop arterne på det sted, hvor de bliver opført.

Læs mere om SUPERFLEX her.