Sammen for biodiversitet i havet

Et nyt partnerskab mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden sigter mod at finde måder, der kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise. Ved at forene vores ekspertise inden for havvind og naturbeskyttelse, vil i vi i fællesskab arbejde på at finde konkrete løsninger på begge udfordringer.

Foto: DTU Aqua / Camille Saurel

EN FÆLLES INDSATS FOR KLIMA OG HAVETS BIODIVERSITET

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden er to organisationer med klare biodiversitetsdagsordener, der supplerer hinanden: Ørsteds ambition er at skabe en positiv indvirkning på biodiversiteten fra 2030, mens WWF Verdensnaturfonden kæmper for at vende nedgangen i verdens biodiversitet til fremgang allerede i 2030, og dermed afbøde naturkrisen.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet er tæt forbundne kriser. Ved at forene vores ekspertise inden for havvind og naturbeskyttelse, ønsker Ørsted og WWF Verdensnaturfonden i fællesskab at finde konkrete løsninger på begge udfordringer. Vi vil sammen vise vejen mod en ny standard for beskyttelse og genopretning af biodiversitet i udviklingen af havvind. Og vi vil opfordre andre til at være med til at gøre havvind til noget, der har en positiv indvirkning på biodiversiteten i havet.

”Vi er nødt til at tænke anderledes for at sætte skub i nye løsninger for, hvordan vedvarende energi og naturen kan sameksistere på havet.”

– Marco Lambertini, generaldirektør, WWF International

”Hvis vi gør det på den rigtige måde, kan havvindprojekter styrke havets biodiversitet og efterlade naturen i bedre forfatning end før.”

– Mads Nipper, administrerende direktør, Ørsted

Et samarbejde om innovation, fælles visioner og handling

Regeringer verden over har ambitiøse planer om at øge den grønne energikapacitet, både for at bekæmpe klimaforandringerne og for at øge energiuafhængigheden. I dette årti forventes den globale installerede havvindkapacitet at stige med en faktor på syv. Men udbygningen skal ske på en måde, der understøtter og forbedrer biodiversiteten i de skrøbelige havmiljøer. Vi tror på, at det er muligt i samarbejde mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden.

Innovation
Vi vil udvikle og afprøve måder, hvorpå udbygningen af havvind kan understøtte og styrke havets biodiversitet. Vi starter med et genopretningsprojekt med biogene rev i Nordsøen.

Samarbejde
Vi vil samle dem, der gør brug af havene, og dem, der ønsker at beskytte havene, og undersøge, hvad vi kan opnå, når vi samarbejder med en fælles vision om en bæredygtig fremtid.

Handling
Vi vil arbejde sammen med regeringer om, hvordan vi kan finde plads til både udbygning af havvind og naturbeskyttelse, for eksempel gennem udbudskrav, der fremmer en positiv indvirkning på biodiversiteten.

Foto: DTU Aqua / Camille Saurel

BioReef: Genopretning af biogene rev i Nordsøen

Partnerskabet starter med et fælles projekt i Danmark. BioReef-projektet udføres i samarbejde med DTU Aqua og har til formål at udvikle metoder til genopretning af bestandene af europæiske østers og hestemuslinger. Der var tidligere rigelige forekomster af disse to arter i Nordsøen. De betragtes som grundpiller i de marine økosystemer på grund af deres evne til at danne biogene rev (rev bestående af biologisk materiale, ikke kun sten). De biogene rev fungerer som fødegrundlag, skjulesteder og ynglepladser for andre arter og som grobund for alger og bløde koraller. Desuden filtrerer de mange liter vand i døgnet og forbedrer dermed både vandkvaliteten og sigtbarheden.

Efter årtier med fysiske forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter er bestandene af begge arter i dag markant reduceret i dette område. Ifølge OSPAR-kommissionen er hestemuslingebanker og den europæiske østers på rødlisten over henholdsvis truede habitater og truede dyrearter i Nordsø-området. BioReef-projektet har til formål at etablere metoder og protokoller for udvikling og produktion af de to arter samt etablering af østers- og hestemuslingebanker i naturen. Derudover ønsker projektets partnere at etablere et eller flere bæredygtige biogene rev i den danske del af Nordsøen eller Kattegat, hvilket forventes hurtigt at gøre gavn lokalt. Metoder og resultater offentliggøres efter projektets afslutning.

Læs mere om BioReef her: www.wwf.dk/orsted/BioReef

Foto: DTU Aqua / Camille Saurel

European flat oyster

Ørsteds vision

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030.

Læs mere om partnerskabet og Ørsted her.

Et inspirerende partnerskab

Livet på jorden er mangfoldigt og holder vores eksistens naturligt i gang. Men mangfoldigheden forsvinder med alarmerende fart: Bestanden af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder er gennemsnitligt faldet med 69 % siden 1970. Klimaændringerne sætter skub i denne tendens – og et af de mest effektive tiltag, vi kan gøre for at håndtere klimaforandringerne, er at sætte fart på den globale omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale risici, og der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. I samarbejdet mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden vil vi finde måder, hvorpå vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.

Foto: WWF / Philipp Kanstinger

PARTNERSKABER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Private virksomheder spiller en central rolle for verdens bæredygtige fremtid. Vi samarbejder med virksomheder for at skabe langsigtede resultater, der giver værdi – for både virksomheden og naturen.

WWF Verdensnaturfonden går altid konstruktivt ind i et samarbejde med en virksomhed. Vores samarbejde bygger på, at vi sammen vil gøre en forskel for det pres, som verdens natur lider under. Samarbejdsformen finder vi i fællesskab – ud fra størrelsen på din virksomhed og dens aftryk på planeten.

WWF Verdensnaturfonden har stærke eksperter på råstoffer som fx soja, palmeolie og træ. På store skovprojekter og klima. På biodiversitet, ferskvand og en lang række andre områder. Hvis eksperterne ikke findes i Danmark, så findes de helt sikkert blandt WWF’s 6.000 medarbejdere rundt om i verden.