Sammen om havet i havnen

Danmark er omgivet af hav, men de færreste af os tænker over det mylder af liv, vores danske havne rummer. ’Sammen om havet i havnen’ er et flerårigt partnerskab mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden med formålet at forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i Københavns Havn.

Havets tilstand er kritisk, og gennem det meste af vores historie har det været betragtet som uudtømmeligt, når det gælder plads og ressourcer, og uendeligt når vi har brugt det som skraldespand. Blandt andet ser vi meget af det plastik, vi har smidt i havet gennem årene, komme retur til vores kyster, eller i maverne på de fisk vi spiser. Samtidig ser vi, at vores fiskebestande og deres levesteder er påvirket enormt. Flora og fauna i Københavns Havn har det fint, men der er naturligvis altid plads til mere liv under havoverfladen, og det er en af de ting, partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden vil sætte fokus på.

Med partnerskabet ønsker By & Havn at integrere FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, i organisationens arbejde, og det er netop denne slags langsigtede naturpositive vision, WWF ønsker at inspirere til. Partnerskabet indebærer en række konkrete aktiviteter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen.

Nye levesteder for ålen

Den seneste aktivitet i partnerskabet mellem By & Havn og WWF har resulteret i, at Københavns Havn er blevet verdens første ålerefugium. Det sker, fordi der er fiskeriforbud mod at fiske den kritisk truede ål i havnen, og så skaber vi levesteder for både ålen og mange andre af arterne, der lever i havnen. Men hvordan skal man levesteder for ålen? Det har vi gjort ved at udlægge 800 tons ålegrus og 200 teglrør i Teglværkshavn. Det såkaldte ålegrus er små sten i kategorien ‘nøddemix’ der er udvundet fra stenbrud på land og som måler en diameter på mellem 16-32 mm. Lige præcis denne størrelse sten skaber perfekte hulrum, der gør det muligt for den unge ål at grave sig ned og gemme sig og finde føde.

Læs om projektet

Giv Københavns Havn ekstra kulør

Hvilken farve har en savgylte, og hvorfor hedder savtang egentlig savtang? Dét og meget andet kan du finde ud af i By & Havn og WWF’s malebog. Den har til formål at engagere små og store i livet i Københavns Havn gennem farvernes verden.

Malebogens illustrationer indeholder både dyre- og plantearter, der lever i Københavns Havn og den er sprængfyldt med masser af forunderlige facts om de forskellige arter.

Download og print malebog

Bliv klogere på livet i havnen

Naturbeskrivelse af livet i havnen

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn står bag publikationen ‘Naturbeskrivelsen – en beskrivelsen af livet i havnen’. Publikationen er fyldt med flotte billeder og spændende beskrivelser af livet under overfladen i Københavns Havn. Den er lige til at gå til og gratis tilgængelig lige her på siden.

 

Tag et kig i Naturbeskrivelsen

Havet skal helt ind i havnen

Målet med det 5-årige partnerskab er at gøre Københavns Havn til et endnu mere levende naturområde, som man for eksempel ser i Øresund. Det sprudlende liv i Øresund skyldes blandt andet, at trawlfiskeri har været forbudt siden 1932.

Partnerskabets udgangspunkt er at tænke investeringer i naturen ind som en del af kernen i byudviklingen. Det vil både give renere vand, flere fisk og bedre naturoplevelser til københavnerne og byens mange turister.

WWF Verdensnaturfonden har et håb om, at partnerskabet vil vise København som det gode eksempel, der kan få andre byer til at følge med samt være med til at skubbe til ideen om at gøre Øresund til Danmarks første 100 procent marine nationalpark.

Visionen er desuden at inspirere til, at havne – i lighed med Københavns Havn – bør have et stort fokus på naturpositiv byudvikling samt at integrere verdensmålet 14, Livet i Havet, i deres udvikling af havnen.

Foto af: By & Havn

En i forvejen sund havn skal være det gode eksempel

Københavns Havn er allerede fuld af liv, som på mange måder afspejler de have, havnen er omgivet af. Derfor handler partnerskabet ikke om at ”reparere” det forsømte, men at arbejde videre med og forbedre havmiljøet i København og dermed forløse ambitionerne om, at natur og storbyliv ved vandet ikke er hinandens modsætninger.

For WWF Verdensnaturfonden er ambitionen med partnerskabet at forbedre havnaturen i Københavns Havn og at fungere som flagskib for den langsigtede strategi for havet.

Aktiviteter i partnerskabet

Samarbejdet består af en række konkrete naturforbedrende aktiviteter med langsigtet værdi.

Biohuts
Den første aktivitet i partnerskabet var udsætningen af 50 såkaldte Biohuts eller fiskebørnehaver, der hjælper fiskeynglen med at gemme sig for rovdyr og dermed øge fiskebestanden og skabe et bedre havnemiljjø. Erfaringer viser, at de giver en hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk.

Der er sidenhen installeret flere Biohuts i Københavns Havn, og den 8. juni 2022 fik København verdensrekorden i Biohuts, da der nu er installeret 200 fiskebørnehaver. Siden de første biohuts kom i vandet i juni 2021, er der blandt andet observeret flere forskellige fiskearter som læbefisk, tangnåle og sågar den kritisk truede ål.

Læs mere om den naturforbedrende aktivitet her.

 

Kommende aktiviteter
Partnerskabet har til formål at udvikle naturforbedrede aktiviteter, ligesom det er formålet at øge københavnernes kendskab til livet under havets overflade i havnen og de udfordringer, som planter og dyr her står over for.

Følg med her på siden for mere information om partnerskabets kommende aktiviteter.

FOTO: REMY DUBAS/ECOCEAN

Plakatkonkurrence

By & Havn og WWF lancerede i februar 2023 en plakatkonkurrence Vild med havnen, der havde til formål at få danskerne til at dykke ned under overfladen i Københavns Havn. Ikke bogstaveligt talt, men gennem Naturbeskrivelsen. Opgaven var at tegne, male, klippe og klistre eller designe plakat af livet i havnen med udgangspunkt i arterne fra Naturbeskrivelsen, og det endte i 203 helt fantastiske bud på en plakat for Københavns Havn.

 

Se alle plakaterne her

Københavns Havn

  • Københavns Havn er hovedstadens blå samlingspunkt. Havnen huser tre havnebade, tretten badezoner og to dyppezoner, som tilsammen blev benyttet af mere end 230.000 badegæster i 2019. CNN kårede i 2018 København som verdens bedste badeby.
  • Havnen benyttes af mere end 2 millioner gæster årligt i blandt andet turbåde, havnebusser og udlejningsbåde. Derudover anvendes havnen af 35 historiske skibe, 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber og et væld af lystfiskere langs de 42 kilometer kajkant.
  • Københavns Havn er hjemsted for en lang række smådyr som børsteorme, krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen.
  • Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs, havgræs og klotang, men der er også udbredte forekomster af de delikate lav klørtang og tarmrørhinde.
  • I undersøgelser fra henholdsvis 2009 og 2015 blev der observeret i alt 34 fiskearter i Københavns Havn. Københavns Kommune estimerer dog, at det rigtige tal nærmere er 100, da den valgte metode ikke egnede sig til observation af samtlige arter.
  • De hyppigst forekommende fisk er trepigget hundestejle og sortkutling, mens de næstmest forekommende bl.a. er torsk, aborre, ål og havkarusse.
  • Der er stadig en betydelig forurening af havnens bundsediment med tungmetaller, primært kviksølv.