24/03/2023

WWF og 14 andre grønne organisationer udtrykker bekymring over regeringsnotat

Danmark stemte i december 2022 for en global aftale, der skal vende alarmerende naturtab over hele verden inden år 2030. Nu vender regeringen på en tallerken med et nyt notat, der vil sætte en kæp i hjulet for EU’s plan om at genskabe natur efter disse principper. Danmark bør i stedet arbejde målrettet på at gennemføre planen sammen med resten af EU. Det vil sikre både natur, klima og vores økonomi.

Vi mister natur i et hidtil uset tempo. En million arter er truet af udryddelse globalt. Og sundheden for de økosystemer, vi er afhængige af, forværres hurtigere end nogensinde før. Europa er ingen undtagelse. 81 procent af de beskyttede levesteder og 63 procent af arterne i EU har en dårlig bevaringsstatus. Og med kun få procent reelt beskyttet natur er Danmark bundskraber i EU, viser den seneste rapport fra Biodiversitetsrådet.

For at bøje kurven for naturtab er det ikke længere tilstrækkeligt at beskytte de tilbageværende naturområder. Vi skal også investere i storstilet genopretning. Derfor er EU’s naturgenopretningslov afgørende.

Men nu foreslår regeringen i et nyt rammenotat en række ændringer til loven. I WWF’s optik vil ændringerne påvirke Danmark negativt – både når det gælder natur, klima og økonomi.

“EU’s naturgenopretningslov er en kæmpe mulighed for at bringe naturen tilbage, som den så ud, før klima- og biodiversitetskriserne kom helt ud af kontrol. Vi har brug for at standse og genoprette tabet af natur, så vi kan stoppe klimaforandringerne, sikre rent vand og brødføde verdens befolkning. Genopretning af økosystemer som tørvearealer, skove, havbunde og strandenge kan være med til at reducere vores CO2-udslip og binde millioner tons kulstof hvert år,” siger generalsekretær Bo Øksnebjerg og fortsætter:

“Regeringen fokuserer alt for enøjet og meget på kortsigtede omkostninger og lader til helt at overse de positive økonomiske effekter af forslaget. Kommissionen vurderer for eksempel, at EU’s genopretningslov vil medføre et årligt overskud for Danmark på cirka 22,3 milliarder kroner.”

Grønne organisationer i fælles opråb

Det kan få store negative konsekvenser for vores økonomi, hvis ikke Danmark tager naturkrisen alvorligt. Ifølge FN vil tabet af natur globalt medføre stigende råvarepriser, vandmangel og et behov for at skifte til nye produktionsmetoder. Hvis vi ikke får vendt udviklingen, vil naturtabet blive både dyrt og besværligt for mange virksomheder og befolkningen som helhed.

I et fælles opråb til Folketinget og regeringen udtrykker WWF sammen med 14 andre grønne organisationer derfor dyb bekymring over regeringens linje, som vi karakteriserer som ”dybt betænkelig” og “uambitiøs” i forhold til naturbeskyttelse.

Læs hele pressemeddelelsen fra WWF og de andre grønne organisationer her.

“Regeringen glemmer helt den grønne vækst og de fordele, der er ved at tilgodese de mange danske virksomheder, der er afhængige af naturen og dermed også ved, at beskyttelse af natur er lig med fremtidige indtjeningsmuligheder. Ifølge World Economic Forum ville verdens bruttonationalprodukt stige med 10 billioner dollars om året og skabe 395 millioner nye jobs, hvis verdens lande begynder at genskabe tabt natur,” siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

“Mere natur betyder større vækst, rent vand og større fødevaresikkerhed. Der findes flere eksempler på, at man kan øge både antallet af fiskearter og antallet af fisk markant ved at beskytte marine områder mod hårdhændet fiskeri. Undersøgelser fra OCEANA viser for eksempel, at vi ville kunne fiske 57 procent flere fisk ud af danske farvande, alene hvis vi fulgte EU’s forslag til årlige kvoter.”

Bag om WWF og EU’s naturgenopretningslov

I juni 2022 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til juridisk bindende EU-naturgenopretningsmål for at genoprette biodiversiteten og EU’s forringede økosystemer. Forslaget har især fokus på de økosystemer, der har størst potentiale til at opfange og lagre kulstof og for at forebygge og reducere virkningen af naturkatastrofer.

WWF hilser dette forslag velkommen som et nøgleværktøj til at bidrage til at standse og genoprette tabet af biodiversitet. Samt til afbødning og tilpasning af klimaændringer. WWF arbejder sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at forbedre forslaget i deres fælles beslutningsproces.

Læs vores øvrige nyheder her.