Naturindsatser til jeres virksomhed

Med et “Naturløft” hjælper WWF Verdensfonden de danske virksomheder med at skabe mere vild natur på egne arealer. Et Naturløft kan fx være en stendynge til glæde for markfirbenet, en græsplæne, der omlægges til blomstereng for sommerfuglen, eller udlægning af døde træer, som skaber levesteder for myriader af dyr og planter. Lige så vigtigt er det, at initiativerne skaber synlighed og begejstring for naturen blandt menneskene, de omgives af.

Når jeres virksomhed samarbejder med WWF, hjælper vi jer ud fra mere end 60 års erfaring med at genoprette og beskytte værdifuld biodiversitet på hele kloden. Til formålet har vi udviklet et katalog af specialiserede indsatser for dansk natur, som tilpasses jeres virksomheds unikke areal, natur og potentiale.

Gå på opdagelse i vores katalog af naturindsatser, som forbedrer biodiversiteten på jeres virksomheds areal. Hver enkelt indsats er målrettet specifikke arter eller habitater, for størst mulig effekt.

Download katalog

Levesteder for sommerfugle

Udsåning af blomstrende vilde urter, hvor vi skaber levesteder for bl.a. vores dagsommerfuglearter.

Bestandene af sommerfugle og vilde insekter i Danmark er i markant tilbagegang. Langt de fleste insekter er afhængige af blomstrende vilde urter som levesteder samt som yngle- og fødeplanter.

Sten i landskabet

Stenstrøning eller etablering af stendynger og stendiger til gavn for fugle, padder, insekter og pattedyr.

Engang var der masser af store sten, stendiger og dynger i landskabet, der udgjorde fantastiske leve- og jagtsteder for dyrelivet. Desuden fungerer sten som varmelokalitet for vekselvarme dyr som fx frøer og firben.

Træer & dødt ved

Udlægning eller skabelse af træer, som er dødt, er en mangelvare i dansk natur og tilgodeser især svampe, insekter og fugle.

Dødt ved, dvs. træer, som er helt eller delvist dødt, er et centralt element for mange dyr og planter, især svampe, fugle og insekter, og kan skabes i mange afskygninger.

Vandhuller & regnvand

Etablering af vandhuller, paddeskrab og regnvandsbede, der sikrer biodiversitet, rekreation og klimasikring.

Ferskvand er helt centralt i det danske landskab og for biodiversiteten. Grundet dræning og effektivisering af afvandingen er mængden af søer, moser og naturlige vandløb dog drastisk reduceret i Danmark.

Levesteder for insekter

Storskala insekthoteller, der anvendes som yngleplads for mange jordlevende insekter.

Mange af de levesteder, som vores insekter naturligt er knyttet til, er blevet fåtallige. Det kan derfor give god mening at samle et udvalg af forskellige arters levesteder arter i ”hoteller”, som fx fysiske konstruktioner eller barjordsstriber.

Grønne vægge & tage

Grønne vægge og tage giver levesteder på en overflade som ellers ville være helt død, og giver mange insekter et tiltrængt habitat.

Grønne tage og vægge kan anlægges på de fleste tag og ydervægsflader. Med de rette hjemmehørende planter kan grønne overflader give mange arter af især insekter, som fx sommerfugle og bier, et hårdt tiltrængt habitat.

Vores plan for Danmarks natur i 2030

350.000

hektar jord ejet af danske virksomheder er overstrøet med grønne naturprojekter

100 Mio.

kr. doneret til WWF Verdensnaturfondens danske naturprojekter

Sådan ser processen ud

1. Uforpligtende samtale om jeres ønsker og budget for et naturprojekt.

2. WWF laver en screening af jeres areal og præsenterer jer for mulighederne.

3. Når retningen for projektet er valgt, foretager WWF en grundig forundersøgelse af jeres areal.
Undersøgelsen koster som udgangspunkt 10.000 kr. (eksklusive evt. jordbundsprøver).

4. Baseret på forundersøgelsen laves projektering og prissætning.

5. Anlægsarbejdet igangsættes efter godkendelse.

Engager jeres medarbejdere

Sammen med WWF’s biologer og miljøfagfolk, får jeres medarbejdere mulighed for at være en aktiv del af processen. Det kan være i løbet af etableringen eller i det løbende vedligehold, som skaber interesse og begejstring for naturen.

Danske WWF-Projekter

Se, hvilke danske WWF-naturprojekter jeres virksomhed blandt andet er med til at støtte, når I køber et punktprojekt.

NATIONALPARK VADEHAVET

WWF udsætter kunstige redeflåder for at forbedre sortternens ynglevilkår.

Sortternen er i fare for at forsvinde fra den danske natur. Den lille fugl bygger rede i vådområder og derfor risikerer ungerne at drukne eller at blive spist af rovdyr. I samarbejde med Nationalpark Vadehavet har WWF udsat specialfremstillede redeflåder, der beskytter imod oversvømmelser og rovdyr får ungerne større chance for at blive voksne.

GEDING-KASTED MOSE

WWF etablerer stenbunker for at skabe gunstige forhold for danske arter som fx løvfrøen.

Stenbunker og diger skaber ly for smådyr. I Geding-Kasted Mose giver stenbunkerne markfirbenet et sted at lune sig, og huller til skjul og overvintring for løvfrøen. Stenene placeres løst i bunker på minimum 1 meter på solbeskinnede steder i sammenhæng med anden natur.

KØBENHAVNS HAVN

WWF opsætter biohuts i Københavns Havn for at fremme et rigere og vildere liv under vandet.

Biohuts, eller fiskebørnehaver, skaber beskyttede levesteder, hvor de unge fisk kan finde føde og skjule sig for større rovfisk. Biohuts består af en gitterkasse, fyldt op med østersskaller, hvor små fisk kan finde føde. Udenom er der et større stålbur, der beskytter imod større rovfisk.

Citat: ”Vi ønskede at bidrage til et stærkt miljøsponsorat, og har derfor valgt at samarbejde med WWF, fordi de er en verdensomspændende organisation, som har styr på tingene og en masse gode projekter […] Vi er meget stolte over at kunne støtte op om denne genetablering og så håber vi naturligvis, at vores kunder, leverandører mm. bliver lige så begejstrede som os.”

– Ragga Asbjarnardottir, CSR-Manager, Lomax

Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden:

”Det er virksomhederne, der  for alvor kan rykke ved denne dagsorden. Når danske virksomheder kaster sig ind i kampen for mere biodiversitet, så kan vi komme langt.”

 

Kontakt os

Udfyld formularen, så rækker vi ud til jer for en uforpligtende dialog om mulighederne for at lave et konkret naturprojekt.
I er altid velkomne til selv at kontakte os.

 

Punktprojekter
Angiv interesse (vælg gerne flere)

 

 

Kristian Lodberg

Senior Corporate Partnership Manager

+45 40 94 71 51
kristian.lodberg@wwf.dk