Sammenhæng er afgørende

På grænsen mellem Myanmar og Thailand ligger Dawna Tenasserim Landskabet, som er et globalt biodiversitets hotspot med et unikt dyre- og planteliv og et af de største sammenhængende skovområder i Sydøstasien. Her lever mange truede arter, blandt andet tigeren og syv andre store kattedyr, den asiatiske elefant og siamesiske krokodille og humlebiflagermusen, som er verdens mindste pattedyr og kun findes i netop dette skovområde. Landskabets sammenhæng er dog truet, da Dawna Tenasserim kun er beskyttet på den thailandske side af grænsen, imens den vigtige skov er ubeskyttet og truet af menneskelige aktiviteter på Myanmar-siden.

Siden 2014 har WWF med støtte fra Aage V. Jensens Fonde arbejdet for at beskytte dette vigtige naturområde og sikre sammenhængen i landskabet, så dyrene frit kan bevæge sig over store afstande.

Med projektet har WWF Verdensnaturfonden og WWF Myanmar i samarbejde med lokale partnere opnået flere vigtige resultater. Herunder:

  • Beskyttelse af Kser Doh området og udvikling af en forvaltningsplan, der sikrer sammenhæng for en central del af landskabet.
  • Påvist tilstedeværelse af sjældne og truede arter i Dawna Tenasserim landskabet. Herunder en eksisterende bestand af ynglende tigere, der har brug for store områder for at formere sig og opretholde en bæredygtig bestand.
  • Otte selvstændige vildtbeskyttelsesenheder er etableret, og borgere fra lokalsamfundet indgår i en række supplerende overvågningsenheder
  • Civilsamfundet er engageret i processer, der støtter op om bevarelsen af Dawna Tenasserim landskabet, og bidrager til etableringen af en fælles landskabsvision.

I en verden, hvor natur forsvinder i et alt for hurtigt tempo og områder med høj biodiversitet bliver mere og mere fragmenterede, begrænses arters mulighed for at sprede sig, og hele økosystemer kan gå tabt.

Manglende levesteder og fragmenterede naturområder er den primære trussel for op imod 85 % af alle arter på Jorden. Derfor er det altafgørende at sikre sammenhængen mellem vigtige naturområder.

Med støtte fra Aage V. Jensens Fonde har WWF gennemført biodiversitetsundersøgelser i Dawna Tenasserims ubeskyttede områder.

Undersøgelserne har kortlagt områdets biodiversitet og skabt viden om hvordan dyrelivet bevæger sig i området. Denne viden er afgørende for den fremtidige forvaltning og beskyttelse af området.