Størstedelen af verdens fiskebestande er under pres og havet forurenes
I WWF arbejder vi globalt og lokalt for en bæredygtig forvaltning af havnaturen og fiskeriet. Hvis ikke vi gør noget, vil mange bestande af de fiskearter, vi spiser i dag, kollapse og havets økosystemer ødelagt.
Ifølge FN er 58 procent af verdens fiskebestande fuldt udnyttede, mens 31 procent er overfiskede eller udtømt. Desuden lider havnaturen stor belastning på grund af råstofindvinding, urbanisering langs kysterne, forurening og massiv udledning af næringsstoffer fra landbruget. Havet og dets dyreliv har i mange år været underprioriteret, men med formuleringen af FN’s bæredygtighedsmål i 2015 har havet fået større opmærksomhed.

Hos WWF Verdensnaturfonden er vi dedikeret til at forene danskerne omkring havet og den betydning det har for vores overlevelse og for vores naturrigdom.
Ligesom verdenshavene er de danske farvande i dag under pres, både når det gælder fiskene og deres levesteder. Fisk og skaldyr er en vigtig del af en sund og miljøvenlig kost – hvis altså den er fanget eller opdrættet på bæredygtig og ansvarlig vis. Udover fiskeri og akvakultur (opdræt), er der mange andre, som ønsker at få andel i udnyttelsen af havets naturressourcer og derfor er det nødvendigt med en stærk forvaltning som kan sikre balance og god miljøbeskyttelse.

WWF Verdensnaturfondens hav-team arbejder med flere fokusområder: Dansk Havnatur samt Fiskeri og Akvakultur i dansk og global kontekst.
Dansk hav
Når vi arbejder med dansk havnatur handler det om at sikre et sundt havmiljø med velfungerende habitater i de danske farvande. Vi arbejder aktivt og konstruktivt med at skabe større og mere sammenhængende beskyttede havområder, så de danske fiske- og skaldyrsbestande får mulighed for at trives. Desuden ønsker vi at skabe marine områder, hvor mangfoldigheden af marine organismer kan blomstre uforstyrret. Et af de initiativer, der har haft stor succes, er genopretning af stenrev, hvilket har hjulpet til fornyet liv under vandet langs de danske kyster. Læs meget mere om vores arbejde med havnatur her.
Fiskeri & Akvakultur
Fiskeri og Akvakultur-teamet har blandt andet lavet en fiskeguide, der henvender sig til alle, som vil købe vildtfangede og opdrættede fisk og skaldyr med god samvittighed. Guiden giver konkrete anvisninger om tilstanden hos de enkelte fiskebestande og opdræt, og inddeler fiskene som grønne, gule eller røde alt efter, hvor bæredygtige de er. Du kan læse mere om Fiskeguiden her.

Derudover kan du læse om nye og gamle projekter og kampagner, samt om vores arbejde rundt om i verden for at gøre havet et bedre sted at trives for både fisk og mennesker.

Østersøen
WWF Danmarks havteam koordinerer løbende indsatsen med WWF’s Østersøprogram, som har til huse i Sverige. Det tætte samarbejde på tværs af Østersølandene er særligt vigtigt når det gælder de grænseoverskridende arter (f.eks. fiskebestande og havpattedyr), presfaktorer (f.eks. klimaforandringer, fiskeri, eutrofiering) og processer (havpolitik og blå økonomi).