LATINSK NAVN

Canis lupus

LEVESTEDER

Ulven har en af de største naturlige geografiske udbredelse af alle verdens landpattedyr. Den kan findes fra verdens nordligste landområder til Mellemøstens ørkener.

BESTAND

I begyndelsen af 2023 formodes det, at der befinder sig 29 ulve i Danmark, hvoraf de ni er indvandret fra syd, mens 20 er født her i landet. Det præcise antal af ulve i Danmark er ukendt. Blandt de 29 ulve formodes det, at der er 5 stationære ulvepar fordelt rundt omkring i Jylland. Ulveparrene får angiveligt unger, og derfor forventes antallet af ulve at stige i 2023.

MÅL

Skulderhøjde: 66-81 cm.
Længde: 100-150 cm.

VÆGT

30-50 kg.

STATUS

Status i Europa:
Bestanden er svagt stigende.

Status i Verden:
Bestanden er stabil ifølge IUCN’s rødliste.

Ulven er et flokdyr. Den lever i et kobbel, som typisk består af et forældrepar og deres unger fra de sidste 1-3 år. Farven på pelsen afhænger meget af, hvor i verden den lever. De ulve, som lever i Danmark, er af den art, der hedder den grå ulv, og dens halespids er altid sort.

Ulven har historisk set være udbredt over hele det europæiske kontinent. Den blev stort set udryddet i den vestlige del af Europa i løbet af det 18. og 19. århundrede, og i Danmark blev den sidste ulv skudt i 1813. De ældste ulveknogler i Danmark er 13.000 år gamle.

Den er nu tilbage i store dele af Europa, blandt andet pga. Berlin-murens fald, stigende urbanisering og ophør af jagt. Ulven har været fredet i EU siden 1992.

Hvorfor hører ulven til i Europa?

WWF kæmper for en verden, hvor mennesker lever i sameksistens med naturen. Det gælder også i forhold til klodens store rovdyr – globalt såvel som nationalt. Ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur, og den er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Vi er derfor forpligtet til at værne om ulvens eksistens og undgå jagt samt forstyrrelser af dens yngle- og levesteder.

WWF arbejder for:

En fælles europæisk tilgang
Den danske ulvebestand betragtes som en del af den nordeuropæiske ulvebestand. Ulven gen­indvandrede til Tyskland fra Polen i 1990’erne. Siden har ulvene bredt sig i primært nordvestlig retning. Vi arbejder for, at Danmark ikke går enegang, men at vi løbende koordinerer vores tiltag med resten af Europa.

Ingen krybskytteri
Ulven er beskyttet i hele Europa – og dermed også Danmark. Derfor er det ulovligt at skyde en ulv eller på anden måde skade den og dens levesteder. Miljøstyrelsen kan dog give dispensation fra denne regel, hvis bestemte krav er opfyldt. WWF arbejder for at sikre, at lovgivning på området til enhver tid bliver overholdt og håndhævet.

Fakta frem for frygt
Ulvens tilbagevenden har vakt følelser i den danske befolkning. Det samme er sket i andre europæiske lande, men erfaring viser, at vi sagtens kan finde en balance. WWF’s rolle er at skabe et videns- og erfaringsbaseret beslutningsgrundlag, bl.a. med baggrund i vores internationale erfaringer, så vi bedre kan forstå ulvens plads i den danske natur og bliver klogere på, hvordan vi kan leve side om side med den.

Støtte til ulveforvaltningsplanen
WWF Verdensnaturfonden bakker op om den danske forvaltningsplan for ulv fra juni 2014. Planen viser, hvordan vi i fremtiden kan leve i balance med ulve i Danmark. Forvaltningsplanen indeholder blandt andet en kompensationsordning for landmænd, der har mistet husdyr på grund af ulveangreb. Derudover yder Miljøstyrelsen også tilskud til fx ulvesikre hegn og de såkaldte vogterhunde. Det mener WWF kan være én løsning, blandt mange. De ulvesikre hegn er effektive og virker. Der har ikke været konstateret angreb bag ulvesikrede hegn, når disse har været intakte.